Preventivní programy

Základním školám

Program primární prevence negativních sociálních jevů pro žáky speciálních, základních, středních škol a učilišť. Cílem programu je, podpořit u dětí vzájemnou komunikaci, sebepoznání, poznání spolužáků … Program je zpoplatněn smluvní částkou dle struktury témat, počtu hodin, a podobně. V případě školských zařízení je program zařazen do školní výuky nebo do víkendových aktivit škol…

Oddělením sociálně právní ochrany dítěte a rodinám s dětmi

Program zaměřený na zmírnění následků nežádoucího chování dětí, případně rodičů.

Preventivní program probíhá formou interaktivních psychosociálních aktivit, zaměřených na témata: rodina, role v kolektivu, vztahy, vzory, násilí, komunikace, odlišnosti, sexualita, gender. Děti mají možnost nad vybranými tématy diskutovat, získat sebezkušenostní zážitek v bezpečném prostředí a zpětnou vazbu od ostatních účastníků programu, lektorů, sociálních pracovníků, …

 Metody práce s účastníky programu
 • Psychosociální sebezkušenostní aktivity – simulují obtížné životní situace, účastníci programu si zkoušejí, jak se v daných situacích zachovat
 • Expresivní přístupy (arteterapie, dramaterapie) – umožňují dětem alternativní formou získat pohled na sebe sama, podporují fantazii dětí, podporují možnost sebevyjádření
 • Ústní reflexe – nácvik komunikace, vyjádření, uvědomění si schopnosti účinků slov na druhé, podporují schopnost analyzovat prožité…
 • Zpětná vazba – děti získávají zprávu o svém jednání od ostatních účastníků, dospělých, lektorů…
 Program podporuje u dětí:
 • uvědomění si sebe sama
 • pochopení odlišnosti druhých, respektovat se navzájem, respektovat autority
 • respektování pravidel
 • schopnosti vymezit se, vyjádřit se
 • vnímat svou jedinečnost, ale tolerovat názor druhého
 • otevřenost, komunikaci, schopnost zdravě diskutovat
 Ostatní podmínky:

Jednotlivé aktivity, zaměření programu je blíže domlouváno na základě počtu dětí, problematik dětí, věkového složení skupiny apod…  Aktivity programu jsou zaměřeny  na témata: sebepoznání, komunikace, zvládání emocí, vztahy k autoritám, kamarádství, sebeuplatnění, gender…dle zakázky objednatele.

Technické podmínky:
 • Program je zpravidla realizován 2 lektory
 • Doporučený prostor pro realizaci programu: učebna, herna, tělocvična, židle dle počtu dětí a lektorů
 • Cena smluvní, platba zpravidla na základě fakturace. Případně je možné domluvit i jiný způsob úhrady.

Další informace můžete získat a program objednat na:

tel: 472 743 835
e-mail: spirala.cki@volny.cz

test