Začít znovu

Program nabízí dětem a mladým lidem, kteří se chovají rizikově, možnost v klidném, bezpečném a neutrálním prostředí pracovat na změnách svého chování, vnímání sebe sama a fungování s ostatními lidmi. V programu se budeme věnovat otázkám životních hodnot, sebepojetí, představám o budoucnosti, pravidlům, rizikovému chování, náročným situacím a možnostem jejich řešení. Nedílnou součástí programu je také práce s rodinou s cílem zjistit a příp. ošetřit postoj rodiny ke klientovi a jeho chování a také hledat možnosti podpory a pomoci rodiny při jeho změnách. V případě větší potřeby změny rodinných vazeb a společného fungování je možné na program navázat dlouhodobější rodinnou terapií.

Pro koho je program určen?
Pro děti a mládež ve věku 10 – 18 let, kteří se chovají rizikově nebo spáchali trestný čin.
(vandalismus, útěky z domova, šikana – agresor, experimentování s drogami, potíže s autoritami aj.).
Průběh programu:
Program je složen ze tří částí – skupinových programů, individuální terapie a práce s rodinou.
Práce s rodinou je nedílnou součástí programu a podmínkou pro účast v něm.

Každý účastník absolvuje:
• 8 hod individuální terapie (jedno sezení trvá 1 hodinu),
• 4 tříhodinové skupinové programy,
• 4,5 hod. práce s celou rodinou (jedno
Individuální terapie vede vždy jeden terapeut, skupinové programy vedou dva lektoři. Práce se skupinou bude probíhat ve skupinách rozdělených dle věku.

Cíle programu:
• získat nadhled nad svojí situací, znát možnosti jejího řešení jinou než rizikovou cestou
• znát a chápat důsledky svého chování.
• zlepšit komunikaci a vztahy v rodině.
• sebepoznání, reflektování vlastních hodnot, objevování schopností a dovedností, nahlédnout stránky vlastní identity, která není s rizikovým chováním spojená
• posílení sociálních dovedností a schopnosti zvládat zátěžové situace, zvýšení odolnosti vůči impulsivním tendencím

Jaké techniky využíváte?
Pracovat budeme pomocí her, reflexí, dramatických a kreativních aktivity, systemické a narativní terapie, krizové intervence, aj.

Jak je možné dítě přihlásit?
Dítě se může rozhodnout pro účast v programu samo (ale je potřeba souhlas a spolupráce rodičů), mohou o tom rozhodnout rodiče nebo účast může doporučit jiná organizace nebo instituce (např. OSPOD, soud, probační služba aj.). První rozhovor probíhá s celou rodinou, kde probereme, v čem mu může být program užitečný a příp. se vytvoří plán účasti dítěte v programu.

Co mě to bude stát?
Čas, příp. jízdné na cestu do místa konání programu. Program, terapie i vstupní pohovor jsou zdarma.
V případě dalších otázek nebo pro přihlášení do programu volejte na Linku pomoci či pište.
telefon: 475 603 390