Domov bez násilí – šance pro všechny

Pro koho je pomoc určena? 

Pomoc je určená rodinám, které jsou zasaženy domácím násilím. Projekt je v souladu s nejnovějšími trendy v oblasti sociální práce zaměřen na celý rodinný systém, tzn. že odbornou péči dostává nejen osoba, která je obětí domácího násilí, ale i ostatní členové domácnosti – děti jako svědci domácího násilí, ale i pachatel. V rámci projektu jsou realizovány sociálně terapeutické činnosti, jejíchž cílem umožnit dětem, aby vyrůstaly ve zdravém prostředí a mohly se vídat s oběma rodiči bez násilí a agrese. V týmu specialistů jsou sociální pracovníci – konzultanti intervenčního centra, terapeuti, právník.

Proč pilotní projekt vznikl? 

V regionu neexistuje možnost komplexního interdisciplinárního řešení domácího násilí v rámci rodiny, není prostor pro bezpečné setkávání dětí i rodičů, není zajištěno právo dětí na oba rodiče a právo rodiče na pravidelný kontakt se svým dítětem, chybí terapeutická práce s násilnou osobou. Projekt má usnadnit spolupráci institucí zapojených do řešení domácího násilí (odbor sociálních věcí, OSPOD, intervenční centrum, Policie ČR, terapeuti…). Jedná se o pilotní projekt, který má ambice změnit praxi práce s nezletilým zasaženým domácím násilím v  kontextu celé rodiny. Cílem projektu je v regionu Ústecka nastavit možnost komplexního přístupu: terapie pro nezletilé, terapie zaměřená na vztah nezletilého a rodiče, terapie zaměřená na původce násilí. Předpokladem je součinnost s odborníky ve prospěch nezletilého a hájení zájmů nezletilého a jeho zákonných zástupců. Součástí projektu jsou i případová setkání odborníků a interaktivní semináře pro žáky středních škol jako prevence partnerského násilí.

Kde je možné se do programu objednat nebo získat další informace? 

Na tel. č.: 475 603 390